image

Posledná príležitosť:  kurzy zdarma!

Kurzy cez požiadavku RE PAS - pokračujú aj v roku 2017!

  • Formuláre na požiadavku RE PAS si vyžiadajte na príslušnom Úrade práce, nájdete ich aj na www stránke ÚP,  prípadne Vám ich zašleme emailom
  • Zasielame vyplnenú Časť B formulára RE PAS -  emailom a originál poštou, potrebujeme len Vašu adresu a informáciu, o ktoré kurzy máte záujem
  • Je potrebné vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný formulár odovzdať na ÚP minimálne 15 dní pred začiatkom kurzu
  • Po schválení RE PASu podpíše ÚP s nezamestnaným dohodu a vydá mu potvrdenie - REPAS, ktoré nám odovzdáte na začiatku kurzu
  • Po úspešnom ukončení kurzu Vám vystavíme faktúru
  • Faktúru odovzdáte príslušnému ÚP na preplatenie do 15 dní od ukončenia kurzu